۞ امام علی (ع) :
هر که خیر جوید سرگردان نشود، و کسی که مشورت نماید پشیمان نگردد.

آرشیو : اخبار

مسأله تقابل دو پست نیست؛ تضاد دو طایفه است.

مسأله تقابل دو پست نیست؛ تضاد دو طایفه است.

به بهای یک پست و میز مردم علیه مردم، شهر علیه شهر، طایفه علیه طایفه قرار خواهد گرفت و سرمایه‌های اجتماعی این استان که در طول سال‌های سال شکل گرفته و رسوب یافته منهدم خواهد شد.